مشاوره ژنتيک آينده‌نگر

اين نوع مشاوره براى پيشگيرى از وقوع بيمارى‌ها کاربرد دارد. چنين روشى نيازمند غربالگرى و مشخص کردن افراد هتروزيگوت، براى هر نوع اختلال خاصى مى‌باشد. بعد از مشخص شدن اين افراد براى آنان توضيح داد که چنانچه با فرد هتروزيگوت ديگرى ازدواج کنند احتمال خطر بروز بيمارى براى فرزندان آنها وجود دارد. به‌عبارت ديگر کودک مبتلا به آن اختلال ژنتيکى خاص، متولد خواهد شد. کم‌خونى داسى‌شکل و تالاسمى مثال‌هاى خوبى در اين مورد مى‌باشند. ممکن است در آينده استفاده از اين روش براى تعداد بيشترى از اختلالات مغلوب کاربرد پيدا کند.

مشاوره ژنتيک گذشته‌نگر

در حال حاضر بيشتر مشاوره‌هاى ژنتيک گذشته‌نگر هستند. مطالعه‌اى که توسط ‌WHO انجام شده است، نشان مى‌دهد که مشاوره‌هاى ژنتيک عموماً مواقعى انجام مى‌شود که مواردى از اختلالات مادرزادي، عقب‌ماندگى ذهني، بيمارى‌هاى روانى و نقايص مادرزادى در متابوليسم (Inborn Erroe of Metablisme) رخ داده باشد و به‌ندرت به‌عنوان مشاوره قبل از ازدواج صورت مى‌گيرد. سازمان جهانى بهداشت توصيه مى‌کند که مراکز مشاوره ژنتيک در مناطقى که بيمارى‌هاى عفونى و اختلالات تغذيه‌اى تحت کنترل درآمده‌اند، و نيز در مناطقى که اختلالات ژنتيکى هميشه يکى از مشکلات بهداشت عمومى بوده است (مثل کم‌خونى سلول داسى‌شکل و تالاسمي) برقرار گردد.


روش‌هائى که در طى مشاوره ژنتيک گذشته‌نگر پيشنهاد مى‌گردند عبارتند از:


۱. استفاده از روش‌هاى پيشگيرى از بارداري


۲. ختم حاملگي


۳. عقيم‌سازي، البته با توجه به فرهنگ و نگرش زوج‌هاى درگير اين موضوع