اقداماتى که براى ارتقاء سلامتى انجام گرفته است نيک‌زادگي، اصلاح نژاد، مشاوره ژنتيک، ساير اقدامات مى‌باشد.