اگر جنين Rh مثبت و مادر Rh منفى باشد، احتمال اتفاقات خاصى وجود دارد. بعضى از گلبول‌هاى قرمز جنين از جفت عبور کرده، وارد گردش خون مادرى مى‌شوند و در آنجا به‌عنوان آنتى‌ژن خارجى شناسائى شده و برعليه آن آنتى‌بادى ساخته مى‌شود. آنتى‌بادى‌هاى Rh از دو نوع عمده مى‌باشند:


- آنتى‌بادى ”قوي“ يا آنتى‌بادى سالين ‌(Salin)


- آنتى‌بادى ”ضعيف“ يا آنتى‌بادى آلبومين (Albumine)


آنتى‌بادى ضعيف يک گاماگلوبولين 7s کوچک (Small 7s Gammagobulin) مى‌باشد که از سد جفتى مى‌گذرد و دوباره به گردش خون جنينى برمى‌گردد. وقتى چنين اتفاقى بيفتد گلبول قرمز جنينى تخريب مى‌شود. اگر آسيب از شدت کمترى برخوردار باشد جنين ممکن است با زردي، کم‌خونى و ادم متولد شود. مجموعه اين علائم به‌عنوان بيمارى هموليتيک(Rh Hemolitic Disease) يا اريتروبلاستوز جنينى شناخته مى‌شود.