تقسيم ‌سلولى ميتوز

در طى تقسيم عادى سلولي، هر کروموزم سلولى از طول به دو کروموزوم خواهر به‌نام کروماتيد تقسيم مى‌شوند و هر کدام از آنها به يکى از سلول‌هاى دختر مى‌روند. در طى اين روند هر سلول دختر درست همان تعداد و همان نوع از کروموزوم‌هاى خواهر را دارا خواهد بود. اين فرآيند هسته، به‌نام ميتوز ناميده مى‌شود.

تقسيم ‌سلولى ميتوز

سلول‌هاى بارور (اسپرم و تخمک)، از دو طريق متفاوت توليد مى‌شوند. در اينجا دو تقسيم سلولى و فقط يک تقسيم کروموزومى صورت مى‌گيرد. اين شکل از تقسيم به‌نام تقسيم کاهشى (Reduction Devision) يا ميوز ناميده مى‌شود. ضرورتى براى توضيح جزء‌به‌جزء ميوز در اينجا وجود ندارد. به‌طورکلى اتفاقاتى که در طى ميوز رخ مى‌دهد، عبارتند از:


۱. کروموزوم‌هاى مشابه به‌طرف همديگر مى‌روند.


۲. کروموزوم‌ها شبيه‌سازى مى‌کنند (Replication)، هر کروموزوم به دو کروماتيد که از سنترومر به هم وصل هستند تبديل مى‌شود.


۳. در اين مرحله تقاطع (Crossingover) و توزيع مجدد مواد ژنتيکى اتفاق مى‌افتد.


۴. سپس کروموزوم‌هاى مشابه از هم جدا مى‌شوند و هر کدام به‌هر يک از قطب‌هاى هسته مى‌روند. بنابراين تعداد کروموزوم‌ها نصب مى‌شوند يعنى ۲۳ عدد.


۵. سلول تقسيم مى‌شود و هسته هر سلول دختر شامل ۲۳ کروموزوم مى‌باشد.


۶. دومين تقسيم ميوز از قرار زير است: سنترومر تقسيم مى‌شود و کروماتيدها از هم جدا مى‌شوند.


۷. سلول دوباره تقسيم مى‌شود و بنابراين هر سلول دختر شامل ۲۳ کروموزوم خواهد شد. در طى گشنيده شدن سلول تخم دو سلول ۲۳ کروموزومى با هم ادغام شده و يک سلول ۴۶ کروموزومى را به‌وجود مى‌آورد. سلول ۴۶ کروموزومى به‌نام ديپلوئيد ناميده مى‌شود و هر سلول ۲۳ کروموزومى به‌نام هاپلوئيد شهرت دارد.