اصطلاح ”استاندارد زندگي“ در مقياس معمولى به هزينه‌ها، اجناس مصرف و خدماتى که از آنها بهره مى‌گيريم اطلاق مى‌شود. استاندارد زندگى شامل سطح آموزش، وضعيت اشتغال، غذا لباس، مسکن، تفريحات و وسايل زندگى نوين براى راحتى مهم هست.


در اين مورد و متناسب با شرح فوق توسط WHO هم تعريف مشابهى پيشنهاد شده است: درآمد و اشتغال، استانداردهاى مسکن، بهسازى محيط و تغذيه، سطح تدارک بهداشت، آموزش و تفريح و ساير خدمات را هر يک مى‌توان به‌تنهائى به‌عنوان وسيلهٔ اندازه‌گيرى وضعيت اقتصادى اجتماعى و به‌صورت دسته‌جمعى به‌عنوان نشانگر ”استاندارد زندگي“ به‌کار گرفت. در استاندارد زندگى مردم کشورهاى مختلف جهان نابرابرهاى شديد وجود دارد و گستردگى اين نابرابرى‌ها به‌طور معمول از طريق مقايسهد درآمد ناخالص سرانه (GNP) تعيين مى‌شود، که در درجهٔ اول استاندارد زندگى مردم به آن بستگى دارد.