استفاده از الکل‌هاى اتيل و ايزوپروپيل (Isopropyl) به‌عنوان ضدعفونى‌ کننده و گندزدا رايج است. الکل اتيل در شکل صنعتى آن که الکل متيله مى‌باشد، رايج‌ترين الکلى است که براى ضدعفونى کردن پوست و شستن دست‌ها استفاده مى‌شود. الکل خالص اثر ضدعفونى کنندگى ندارد اما محلول ۷۰ درجهٔ آن يک گندزداى خوب است. در غلظت‌هاى زير ۵۰ درصد اثر آن به سرعت کم خواهد شد. الکل ۷۰ درجه ظرف چند ثانيه همهٔ باکترى‌هاى غير اسپورزار را مى‌کشد اما وقتى روى پوست يا ديگر سطوح استفاده مى‌شود، اثر آن به محض پريدن الکل از بين مى‌رود. الکل تقريباً هيچ اثرى بر روى اسپور باکترى‌ها ندارد اما ويروس‌ها را بى‌اثر مى‌کند. به‌خاطر گران بودن و آتش‌زا بودن، استفاده از الکل محدود به ضدعفونى کردن وسايل کوچک است. شواهد موجود نشان مى‌دهد که مؤثرترين ضدعفونى‌ کنندهٔ پوست محلول کلرهگزيدين و يد در الکل است.