خدمات بهداشتى خدمات پيچيده هستند. نگرانى در مورد عملکرد اين خدمات، هم در کشورهاى توسعه يافته و هم در کشورهاى در حال توسعه، رو به افزايش است. سؤالاتى در مورد کيفيت مراقبت‌هاى پزشکي، به‌کارگيرى و سطح پوشش خدمات بهداشتي، فوايد سلامت جامعه از نظر کاهش نرخ ناتوانى و مرگ و مير و بهبود سطح سلامتى افرادى که از اين خدمات بهره‌مند مى‌شوند، مطرح شده است. مطالعه ارزشيابى به اين‌گونه موضوعات مى‌پردازد.