تحول و دگرگونى که در ارائه خدمات بهداشتى و مراقبت‌هاى بهداشتى در سطح جهان جهت ارتقاء بهداشت و ايجاد بهداشت براى همه صورت گرفته است.

پيشينه (سابقه)

هم در کشورهاى رو به پيشرفت و هم در کشورهاى پيشرفته، چنين تشخيص داده شد که استانداردهاى پيش‌بينى شدهٔ خدمات بهداشتى تأمين نشده، يعنى خدمات همهٔ جمعيت را زير پوشش نداشتند و در بعضى مناطق خدمات ناکافى است و در پاره‌اى ديگر از مناطق دوباره کارهاى غير لازم انجام مى‌شود. بخش بسيار بزرگى از مردم در بسيارى از کشورهاى رو به پيشرفت و به‌خصوص در مناطق روستائى به آسانى به خدمات بهداشتى دسترسى ندارند، خدمات بهداشتى تنها براى عده‌اى ناچيز از مردم ممتاز شهرنشين مناسب است. با آن که بهداشت يک حق اساسى بشر شناخته ‌شده است ولى در مورد ميليون‌ها مردمى که گرفتار چرخهٔ معيوب فقر و بيمارى هستند اين حق انکار مى‌شود، بين وضعيت بهداشت مردم کشورهاى مختلف و هم‌چنين مردم مناطق يا گروه‌هاى مختلف يک کشور تفاوت‌هاى چشم‌گير وجود دارد، هزينهٔ خدمات بهداشتى بدون آنکه بهبودى در کيفيت آنها به‌وجود آمده باشد - افزايش مى‌يابد. خلاصه آن که خدمات بهداشتى موجود روزبه‌روز نامطلوب‌تر شده و نيازه فزاينده‌اى به خدمات بهداشتى بهتر وجود دارد.

بهداشت براى همه

سيل آرمان‌ها و نظريه‌هاى تازه؛ يعنى اهميّت اعطاى عدالت و برابرى اجتماعي، شناخت نقش اساسى مشارکت جامعه، دگرگونى آرمانى دربارهٔ ماهيت بهداشت و توسعه و اهميت خواست سياسي، ما را دعوت به انجام روش‌هاى جديد به‌منظور مؤثرتر ساختن خدمات انسانى مى‌کنند.


در زمينهٔ مذکور، سى‌امين مجمع جهانى بهداشت در ماه مه ۱۹۷۷ در بيانيه خود اعلام کرد که: در دهه‌هاى آينده هدف اجتماعى اصلى دولت‌ها و سازمان‌ بهداشت جهانى بايد دست‌يابى همهٔ شهروندان جهان در سال ۲۰۰۰ - به سطحى از سلامتى باشد که به آنها امکان دهد به يک زندگى از نظر اقتصادى و اجتماعى مثمر برسند. اين موضوع به هدف جهانى بهداشت براى همه تا سال ۲۰۰۰ - به‌عنوان يک هدف اجتماعى همهٔ دولت‌ها - منجر شد.


هدف بهداشت براى همه دو سيما دارد. از ديدگاه درازمدت، اين هدف به معناى تحقق هدف سازمان جهانى بهداشت دربارهٔ دست‌يابى همهٔ مردم به بالاترين سطح ممکن سلامت است. امّا آنچه مناسب با وضعيت فورى است يعنى دست‌کم همهٔ مردم در همهٔ کشورها بايد به سطحى از سلامتى برسند که بتوانند به‌طور مثمرى کار، و فعالانه در زندگى اجتماعى جامعه‌اى که در آن زندگى مى‌کنند، مشارکت کنند.


بهداشت براى همه يعنى بايد بهداشت در هر جامعه‌اى در دسترس هر يک از افراد باشد و اين دالّ بر رفع موانع بهداشت - يعنى ؛ از بين بردن سوء تغذيه، ناداني، بيماري، آب آلوده، مسکن غير بهداشتى و ... است اين کار موکول به ادامهٔ پيشرفت در توزيع پزشکى و بهداشت عمومى است.


بهداشت براى همه يک مفهوم کلى براى دعوت در جهت کوشش در بهبود کشاورزى صنعت، آموزش، مسکن و ارتباطات - و درست به‌اندازه‌ٔ پزشکى و بهداشت عمومى - است اکنون دست‌يابى به بهداشت براى همه در سال ۲۰۰۰ ميلادى موضوع اصلى و هدف رسمى WHO و کشورهاى عضو آن است. اين هدف نشانهٔ تصميم کشورهاى جهان در ارائهٔ سطح قابل قبول بهداشت براى همهٔ مردم است. بهداشت براى همه به‌عنوان يک مفهوم انقلابى و حرکت تاريخى - از نظر فرآيند تکاملى آن - توصيف شده است.