پزشکى به‌صورت يک هنر آغاز شد و در ملى قرن‌ها به‌تدريج به شکل يک علم درآمد. تاريخچه پزشکى به مطالعه کشفيات و ابداعات پزشکان بزرگ در دوره‌هاى مختلف تاريخ به نظريات و آراء نوين در علوم پزشکى و سير تکاملى علوم پزشکى مى‌پردازد که در چند مرحله به‌ترتيب زير مطرح مى‌شود: