ارزشيابى روش‌هاى پيش‌گيرى از باردارى بر اساس استفاده - کارآئى (Use - effectiveness) مى‌باشد و به ‌صورت ”ميزان شکست روش در هر ۱۰۰ زن - سال HWY“ بيان مى‌شود. اين ميزان به ‌عنوان ”شاخص Pearl“ نيز ناميده مى‌شود. اين ميزان توسط Raymond pearl به‌وجود آمده و به‌طور معمول به‌عنوان اثربخشى روش‌هاى تنظيم خانواده به‌کار مى‌رود. ”تعداد حاملگى‌ها، شامل همه حاملگى‌ها مى‌شود صرف‌نظر از اينکه به تولد زنده، مرده يا سقط ختم شده باشند. اين ميزان از طريق فرمول زير محاسبه مى‌شود:


ميزان شکست روش در هر ۱۰۰ زن - سال= (A / B) x ۱۲۰۰
A= کل حاملگى‌هاى اتفاق افتاده
B= تعداد ماه‌هاى استفاده از روش


در به‌ کار‌گيرى فرمول بالا کل حاملگى‌هاى صورت کسر بايد شامل همه باردارى‌هاى اتفاق افتاده باشد صرف‌نظر از نتيجه اين باردارى‌ها. عدد ۱۲۰۰ تعداد ماه‌ها در ۱۰۰ سال است. کل ماه‌هاى استفاده از روش، در مخرج کسر از کم کردن ۱۰ ماه براى يک حاملگى کامل و ۴ ماه براى يک سقط از کل زمان بررسى به ‌دست مى‌آيد.


ميزان شکست روش برابر با ۱۰ در هر ۱۰۰ زن - سال اين معنى را دارد که در طى زندگى‌ يک زن معمولى ۵/۲ حاملگى تصادفى ممکن است رخ دهد، چرا که متوسط طول دوره بارورى يک زن ۲۵ سال مى‌باشد. در طراحى و تفسير کار‌آزمائى‌هاى استفاده - کارآئي، حداقل ۶۰۰ ماه استفاده از روش، براى دست‌يافتن به استنتاج قطعي، لازم است.