IUD يکى از مؤثرترين روش‌هاى پيش‌گيرى از باردارى موقت مى‌باشد که ميزان حاملگى با استفاده از آن بعد از يک سال در ۱۰۰ زن مصرف‌کننده حدود ۳ تا ۵ درصد است. کارآئى تئوريک IUD کمتر از وسايل پيش‌گيرى از باردارى هورمونى خوراکى و تزريقى است. اما از آنجائى‌ که ميزان استمرار مصرف IUDها بيشتر از قرص‌ها يا مواد تزريقى هورمونى است کارآئى کلى IUD و قرص‌هاى پيش‌گيرى از باردارى در برنامه‌هاى تنظيم خانواده تقريباً برابر است.


جدول (ميزان حاملگى و خروج خودبه‌خود در ۱۰۰ زن ظرف ۱۲ ماه استفاده از IUD برحسب نوع وسيله) ميزان حاملگى و خروج خود به‌خود IUDها را نشان مى‌دهد. همان‌طور که از جدول پيدا است IUDهاى مس‌دار از Lippes Loopها در جلوگيرى از باردارى مؤثرتر هستند و ميزان خروج خود به‌‌خود آنها نيز کمتر است. مطالعات نشان مى‌دهد که ميزان کارآئى وسايل مس‌دار به ‌طور مستقيم به سطح مس آنها بستگى دارد (که معمولاً بين ۲۰۰ تا ۲۲۰ ميلى‌متر مربع است).

جدول ميزان حاملگى و خروج خودبه‌خود در ۱۰۰ زن ظرف ۱۲ ماه استفاده از IUD برحسب نوع وسيله

وسيله ميزان حاملگى
ميزان خروج
خودبه‌خود
Lippes Loop - -
C ۳ ۱۹/۱
D ۲/۷ ۱۲/۷
پروژستاسرت ۱/۸ ۳/۱
Copper - 7 ۱/۹ ۵/۶
200 - CU - T ۳ ۷/۸
CU - T - 200C ۰/۹ ۰/۸
Nova T ۰/۷ ۵/۸
مولتى لود ۰/۵ ۲/۲
مولتى لود ۳۷۵ ۰/۱ ۲/۱