- سادگي، يعنى جاى‌گذارى آن روش پيچيده‌اى نيست و بسترى شدن لازم ندارد


- جاى‌گذارى فقط چند دقيقه وقت مى‌خواهد


- بعد از جاى‌گذارى تا هر زمان لازم باشد مى‌توان آن را نگه داشت


- ارزان است


- اثر ضدباردارى آن بازگشت‌پذير است و با خارج کردن IUD پايان مى‌پذيرد


- از عوارض جانبى که با قرص‌هاى هورمونى پديد مى‌آيد عارى است


- بيشترين ميزان استمرار مصرف را دارد


- نياز به ايجاد انگيزه دائمى مثل آنچه براى مصرف روزانه قرص يا مصرف دائم روش‌هاى سدکننده لازم است، وجود ندارد. فقط يک بار ايجاد انگيزه کافى است


به ‌هر حال مثل بيشتر روش‌هاى پيش‌گيرى از بارداري، IUD ممکن است عوارض جانبى ايجاد کند، مثل خونريزى شديد در زمان قاعدگى و يا درد