انواع روش‌هاى سدکننده يا ”انسدادي“ (Occlusive) مناسب براى زنان و مردان وجود دارد. هدف اين روش‌ها اين است که از تماس اسپرم زنده با تخمک جلوگيرى کنند. روش‌هاى سدکننده اخيراً بسيار محبوبيت يافته‌اند چرا که اين روش‌ها داراى فوايد اختصاصى در جهت جلوگيرى از باردارى و فوايد غيراختصاصى ديگرى هستند. مزيت اصلى مربوط به پيش‌گيرى از باردارى اين روش‌ها نداشتن عوارض جانبى است که همراه قرص‌ها و IUD وجود دارد. فوايد ديگرى که مربوط به پيش‌گيرى از باردارى نيستند عبارتند از: پيش‌گيرى نسبى از بيمارى‌هاى مقاربتي، کاهش بروز بيمارى التهابى لگن و احتمالاً محافظت نسبى از خطر سرطان دهانه رحم. روش‌هاى سدکننده نيازمند انگيزهٔ قوى در استفاده‌کنندگان مى‌باشند. به ‌طور کلي، اين روش‌ها از قرص‌ها و يا IUD کم اثرتر هستند. اين روش‌ها فقط در صورتى مؤثر هستند که به‌ طور مداوم و صحيح مصرف شوند. اين روش‌ها به‌صورت فيزيکي، شيميائى و ترکيبى مى‌باشد.