يکى از روش‌هاى پيشگيرى از باردارى است که به ‌صورت زير تقسيم‌بندى مى‌شوند: