در روستاها استانداردهاى مصوب مى‌تواند در سطحى پائين‌تر از شهرها باشد استانداردهاى حداقل زير براى مسکن در روستاها پيشنهاد شده است:


۱. بايد حداقل دو اتاق مسکونى داشته باشند


۲. مى‌توان يک محوطهٔ پهناور در جلوى ساختمان فراهم کرد


۳. مساحت زيربنا از يک‌سوم مساحت کل بيشتر نشود


۴. يک آشپزخانهٔ جداگانه با يک ظرف‌شوئى يا سکو براى شست‌وشوى ظرف‌هاى آشپزخانه داشته باشد


۵. وسعت پنجره‌ها حداقل ده درصد مساحت کف اتاق باشد


۶. يک چاه بهداشتى يا چاه لوله‌گذارى شده در فاصلهٔ يک‌چهارم مايلى خانه‌ها باشد


۷. نگاهدارى دام و حيوانات خانگى در خانه غيربهداشتى است و محل دام‌ها حداقل ۲۵ پا دورتر از خانه‌ها باشد. محل دام‌ها بايد از چهار سو باز باشد و براى هر رأس دام محوطه‌اى به مساحت ۸ پا × ۴ پا کافى است.


۸. بايد امکانات لازم براى رفع هرز آب، زباله و آشغال وجود داشته باشد.