نخست بايد دانست که بيمارى‌هاى منتقله به وسيلهٔ مدفوع چگونه به انسان سرايت مى‌کنند. مدفوع يک انسان بيمار يا حامل بيمارى منبع اصلى آلودگى است و داراى عامل زندهٔ بيمارى‌زا است که از راه‌هاى گوناگون مى‌تواند به يک ميزبان جديد برسد. اين ‌راه‌ها عبارتند از: آب، انگشتان، مگس، خاک و غذا، که در شکل شمارهٔ يک نشان داده شده است.


طرز انتقال بيمارى‌هاى منتقله از راه مدفوع
طرز انتقال بيمارى‌هاى منتقله از راه مدفوع