هدفِ پزشکيِ جامعه شکستن چرخهٔ بيمارى‌زائى در نقاط آسيب‌پذير آن است. چرخهٔ بيمارى (که در شکل طرز انتقال بيمارى‌هاى منتقله از راه مدفوع نشان داده شده) را مى‌توان در جاهاى مختلف درهم شکست؛ مانند: جدا کردن مدفوع، حفاظت آب مصرفي، حفاظت خوراکى‌ها، بهداشت فردى و مبارزه با مگس. در بين اين جاهاى آسيب‌پذير جدا کردن مدفوع و ترتيب دادن دفع مناسب آن از همه کارسازتر است و با اين ترتيب ديگر عامل بيمارى‌زا نمى‌تواند - مستقيم يا غيرمستقيم - به ميزبان تازه برسد. شکل (پيشگيرى از انتقال بيمارى‌هاى منتقله از مدفوع) نشان‌دهندهٔ چگونگى جدا کردن مدفوع از رسيدن به ميزبان تازه به‌وسيلهٔ ايجاد يک مانع به‌نام مانع بهداشتي است. به‌عبارت ساده مى‌توان با يک مستراح بهداشتي و يک چاهک دفع مدفوع اين مانع بهداشتى را ايجاد کرد. برنامه‌هاى استادانه‌تر براى مواجه شدن با دشوارى نصب دستگاه‌هاى فاضلاب و کارخانه‌هاى تصفيهٔ فاضلاب است.


پيشگيرى از انتقال بيمارى‌هاى منتقله از  راه مدفوع
پيشگيرى از انتقال بيمارى‌هاى منتقله از راه مدفوع