يک کميته کارشناسى WHO معيارهاى زير را براى مسکن بهداشتى توصيه کرده، اين معيارها مانند اصول اساسى مسکن بهداشتي هستند که به‌وسيلهٔ انجمن آمريکائى بهداشت عمومي چاپ شده؛ و عبارتند از:


۱. مسکن بهداشتى حفاظت جسمى و سرپناه انسان را تأمين مى‌کند.


۲. جاى شايسته براى اعمال آشپزي، غذاخوري، شست ‌و شو و دفع را تأمين مى‌کند.


۳. طورى طرح‌ريزي، ساختمان، نگاهدارى به‌کار گرفته مى‌شود که از انتشار بيمارى‌هاى واگير جلوگيرى کند.


۴. حفاظت در برابر خطرهاى مواجهه با سر و صدا و آلودگى را تأمين مى‌کند.


۵. بدون اشکالات ساختمانى نامطمئن براى بدن و بدون مواد سمى و خطرناک است.


۶. رشد و ارتقاء روابط اجتماعى را افزايش مى‌دهد و بازتاب اصول بوم‌شناختى است و با اين وسائل بهداشت روان را ارتقاء مى‌دهد.