تدابير گوناگون دربارهٔ پيشگيرى از بيمارى‌هاى شغلى را مى‌توان تحت سه‌عنوان گنجاند:

وضع قوانين

جامعه ملزم به حفظ سلامت کارگران شاغل در کارهاى گوناگون است. اين واقعيت روزبه‌روز بيشتر دانسته مى‌شود که کارگر بسيار مهم‌تر از ماشينى است که آن را به‌کار مى‌گيرد نمى‌توان که اجازه داد که زندگى کارگر به‌خاطر کار او با خطر افتد يا دست و پاى او قطع شود در حالى‌که کارفرما تنها به‌سود بدست مى‌آورد . از اين‌رو قوانين کار هر کشور چارچوب شرايط کار در صنايع و حفاظت سلامت و بهزيستى کارگر را تعيين مى‌کنند. دو قانون مهم در رابطهٔ با شرايط کارگران؛ يکى قانون کار و ديگرى قانون تأمين اجتماعى کارگران است.