در شمارى از صنايع راديو و ديگر مواد پرتوزا به‌کار مى‌رود؛ مانند: رنگ‌ کردن اعداد ساعت‌هاى شب‌نما و ديگر وسايل پرتوافشان، ساخت رنگ‌هاى پرتوزا و ... در معدن‌ها هم مواجهه با راديوم ممکن است روى دهد مانند معدن طلاى پرتوزا، و کارگرانى که با Momozite Sand و فرآورده‌هاى آن کار مى‌کنند. پرتوهاى X هم در پزشکى و هم در صنايع به‌کار مى‌روند. مواجهه با پرتوهاى فرابنفش در فرآيندهاى جوشکارى با کمان الکتريکى و فرآيندهاى ديگر روى مى‌دهد. پرتوهاى فروسرخ در جوشکاري، دميدن در شيشه، ريخته‌گرى و فرآيند‌هاى ديگرى که شيشه و فلز تا مرحلهٔ ذوب شدن گرم مى‌شود، توليد مى‌شود. اين پرتوها هنگام گرم‌کردن و خشک‌کردن اشياى رنگ کرده يا لاک‌زده هم توليد مى‌شوند.


الف- اثرهاى پرتوتابي:


خطرهاى شغلى ناشى از پرتوتابى يون‌زا مى‌تواند حاد باشد مانند سوختگى شديد، درماتيت و يا ديسک‌زاى خوني. مواجههٔ مزمن سبب اثرات ژنتيک و ايجاد سرطان مى‌شود. نزد معدن‌کارانى که در معادن اورانيوم کار مى‌کنند ممکن است به‌علت استنشاق غبارهاى پرتوزا سرطان ريه بروز کند.


ب- تدابير پيشگيري:


- بايد از استنشاق، بلع يا تماس مستقيم با پوست پرهيز شود.


- در هنگام به‌کارگيرى از پرتو X بايد روپوش با چنان کلفتى و از چنان جنسى باشد که مواجهه با پرتوى X به‌کمتر از حد مجاز کاهش يابد.


- کارگران بايد در فواصلى که از شش ماه بيشتر نباشد پايش شوند. براى اين‌کار از فيلم نشان‌دار يا اسباب الکترومتر جيبى استفاده مى‌شود.


- بايد لباس‌هاى ايمنى مناسب براى پيشگيرى از تماس با مواد زيان‌آور به‌کار گرفته شود.


- لازم است محل کار خوب تهويه شود تا از استنشاق غبارها و گازهاى زيان‌آور جلوگيرى شود.


- بايد کارگران به‌صورت دوره‌هاى جابه‌جا شوند و معاينهٔ پزشکى آنان هر دو ماه يک‌بار انجام گيرد و هر گاه اثرات زيان‌آور يافت شود بايد کارگر به کارى که مواجهه با پرتوتابى نداشته باشد گمارده شود.


- نبايد به زنان باردار اجازه داده شود جايى کار کنند که مواجههٔ پيوسته داشته باشند.