ماکول Macule

نقطه‌اى اس از پوست که تغيير رنگ پيدا کرده است ”به‌ويژه سرخ رنگ شده است“ و برجسته نمى‌باشد.

پاپول Papule

برجستگى کوچکى که سطحى و سفت مى‌باشد.

نودول Nodule

گره يا برآمدگى غير منظم کوچک و سفتى است که اغلب به‌طور عمقى در پوست يا بافت زير پوستى وجود دارد.

برجستگى کهير مانند

برجستگى کوچک مسطح و خيزدار پوست است که اغلب با خارش همراه مى‌باشد. اندازه و فرم آن به‌طور مداوم تغيير مى‌کند و ممکن است ظرف چند ساعت ناپديد شود. اين برجستگى قرمزتر يا سفيدتر از پوست اطراف است.

پوليپ Polyp

برجستگى مرضى پايه‌دار يا بدون پايه مخاطى است که در اصل در مورد پوليپ بينى به‌کار مى‌رفته است.

پوستول Pustule

تجمع چرکى قابل رؤيت در داخل يا زير اپيدرم است.

زخم يا قرحه Ulcer

نقصى است موضعى در روى سطح عضو يا بافت که در اثر دلمه بستن بافتن نکروزه التهابى ايجاد مى‌شود.

کيست Cyst

هر نوع کيسه طبيعى يا غير طبيعى و به‌خصوص کيسه‌اى که داراى مايع يا ماده نيمه‌جامد بدون چرک است.

شقاق يا ترک Fissure

هر نوع شکاف يا شيار طبيعى يا غيرطبيعى پوست است.

وزيکول Vesicle

برآمدگى محدودى در اپيدرم که حاوى مايع سروزى است.