ناخن که از ضمائم پوست مى‌باشد در سطح پشتى آخرين بند انگشتان دست و پا قرار دارد و از تغيير و تبديل ياخته‌هاى شاخى اپيدرم به‌وجود مى‌آيد. ناخن داراى دو قسمت بدنه و ريشه است: ريشهٔ ناخن در زير چين پوست و بدنهٔ آن خارج از پوست است. بدنهٔ ناخن نيمه شفاف است و خون جارى در عروق زير ناخن رنگ متمايل به صورتى آن را به‌وجود مى‌آورد. ريشهٔ ناخن مات و متمايل به سفيد است و يک ناحيهٔ هلالى شکل به نام ماهک دارد. بافت زير ناخن که بستر ناخن ناميده مى‌شود شامل جلد و لايه‌هاى عمقى اپيدرم است. رشد ناخن دست حدود ۱/۰ ميلى‌متر در روز و ناخن پا حدود ۰۵/۰ ميلى‌متر يعنى نصف آن است. اگر ناخن دست بيافتد بعد از سه و نيم تا پنج و نيم ماه به‌طور کامل در مى‌آيد. ترميم ناخن پا شش تا هشت ماه طول مى‌کشد.بهداشت ناخن مانند بهداشت پوست با بهداشت عمومى بدن بستگى نزديک دارد. بدى تغذيه ممکن است باعث پوست انداختن، ترک برداشتن يا شکستن ناخن‌ها بشود. بيمارى و يا صدمه ديدن ناخن‌ها ممکن است باعث برآمدگى و فرورفتگى در ناخن‌ها بشود و هم‌چنين ممکن است نقطه‌هاى سفيد روى ناخن پديدار شود. پوست‌هاى اطراف ناخن را نرم و بدون ترک نگه‌داريد. اگر پوست اطراف ناخن خشک است مى‌توان شب‌ها آن را با وازلين چرب کرد. وقتى دست خود را خشک مى‌کنيد پوست‌هاى اطراف ناخن را به عقب فشار دهيد و از چسبيدن آن به ناخن جلوگيرى نمائيد زيرا وقتى اين پوسته‌ها به ناخن مى‌چسبند ريشهٔ ناخن ايجاد مى‌شود و وقتى ريشهٔ ناخن بزرگ شود باعث خراش دادن پوست مى‌شود.


از تراشيدن پوسته‌هاى اطراف ناخن با اشياء تيز خوددارى نمائيد. ناخن‌ها بايد کوتاه و به‌شکل هلال و صاف چيده شوند تا گوشه‌هاى آنها در پوست فرو نرود و توليد ناراحتى ننمايد. با ناخن خود هرگز چيزى را بلند نکنيد و از خلال نمودن با آنها خوددارى نمائيد. براى پاک کردن زير ناخن از وسايل مناسب استفاده نمائيد و اين کار را با ملايمت بسيار انجام دهيد. عادت جويدن ناخن ناپسند و غيربهداشتى است و بايد از آن پرهيز کرد. هم‌چنين از وارد شدن ضربه‌هاى شديد به ناخن بايد جلوگيرى نمود زيرا باعث خرابى آن شده و ممکن است ناخن بى‌افتد و يا رشد آن متوقف گردد.