برخى آزمايشات پزشکى از نظر تعيين وضع زن باردار و تأمين سلامت مادر و جنين بسيار باارزش مى‌باشند که موارد زير از آن‌ جمله هستند:


- تعيين مقدار هموگلوبين و هماتوکريت از نظر سنجش قدرت خون‌سازى بدن مادر.


- تعيين گروه خون و فاکتور Rh.


- آزمايش سرولوژى خون. اين آزمايش جهت تشخيص بيمارى سيفيليس انجام مى‌گيرد. چنان‌چه در مراحل اوليه حاملگي، در صورت ابتلاء مادر به سيفيليس، مداوا انجام گيرد، جنين از عوارض بيمارى به احتمال قوى مصون خواهد ماند.


- آزمايش کامل ادرار. اين آزمايش جهت تشخيص وجود قند، آلبومين و عفونت‌هاى دستگاه دفع ادرار انجام مى‌گيرد. تکرار اين آزمايش در طول باردارى ممکن است لازم تشخيص داده شود.


- نمونه‌بردارى از ترشحات دهانهٔ رحم. هدف آن مطالعه بافت دهانه رحم جهت تشخيص عفونت‌هاى مزمن دهانه رحم است. هم‌چنين به منظور تشخيص عفونت‌هاى حاد ميکروبى دستگاه تناسلى زن انجام مى‌گيرد تا در مواقع لزوم، درمان به‌موقع صورت گيرد.