بيمارى‌هاى فرج و مهبل

التهاب فرج، ضايعات غددى فرج، بيمارى فرسايشى فرج، چروکيدگى فرج، لوکوپلازى فرج ”وجود صفحات خاکسترى رنگ بر روى فرج“، کنديلوم‌هاى زگيلى فرج ”وجود دانه‌هاى ريز و برجسته بر روى فرج و ناحيه مياندوراه“، سرطان فرج، واريس فرج، التهاب مهبل، سرطان مهبل.

بيمارى‌هاى گردن رحم

التهاب گردن رحم، پوليپ دهانه رحم ”تومورهاى کوچک و پايه‌دارى که از مخاط درونى گلوى رحم رشد و نمو مى‌کنند“، سرطان دهانه رحم، جراحات مربوط به زايمان و اعمال جراحى در گلوى رحم، ناهنجارى‌هاى مادرزادى گردن رحم ”تنگى دهانه رحم، رحم پرده‌دار، گردن رحم مضاعف و ...“.

بيمارى‌هاى رحم

بيمارى‌هاى حاد رحم، عفونت‌هاى مزمن رحم، التهاب مخاطى مزمن رحم، التهاب رحم، سل رحم، فيبروم رحم ”شايع‌ترين تومورى که قريب ۲۰ درصد از خانم‌ها بدان مبتلا مى‌گردند“، هيپرپلازى مخاط رحم ”رشد بيش از حد مخاط داخلى رحم“، پوليپ رحم ”دانه‌هاى برجسته و پايه‌دارى که از جدار رحم آويزان شده و فضاى داخل رحم را پر مى‌نمايد“، سرطان جسم رحم، کج‌راهى‌ها و جابه‌جا شدن رحم، افتادگى رحم، وارونه شدن رحم، ناهنجارى‌هاى مادرزادى رحم ”رحم دوشاخه، رحم خورجيني، رحم جنينى و ...“

بيمارى‌هاى لوله رحم

آماس لوله‌هاى رحم، تومور لوله‌هاى رحم، ناهنجارى‌هاى مادرزادى لوله‌ها ”فقدان کامل لوله‌ها يا فقدان يک‌طرفه آن، تنگى مادرزادى يک قسمت از لوله، عدم رشد کافى لوله‌ها، لوله‌هاى مضاعف يا شيپور اضافى لوله‌ها و ...“

بيمارى‌هاى تخمدان

جابجايى تخمدان‌ها، عفونت‌هاى تخمدان، کيست‌هاى تخمدان، غده‌هاى تخمدان، سرطان تخمدان، ناهنجارى‌هاى مادرزادى تخمدان ”عدم تشکيل تخمدان، عدم وجود تخمدان در يک طرف، وجود تخمدان‌هاى فرعى و اضافى و ...“