هيپوسيادياز (Hypospadias)

در اين ناهنجاري، ناودان پيشاب‌راه به‌طور غير طبيعى در سطح تحتانى آلت باز مى‌شود.

اپيسيادياز (Epispadias)

در اين ناهنجاري، ناودان پيشاب‌راه به‌طور غير طبيعى در سطح فوقانى آلت باز مى‌شود.

فيموزيس (Phimosis)

حالتى که در آن سوراخ پرپوس ”چين پوستى که حشفه را مى‌پوشاند“ کوچک‌تر از حد طبيعى است و نمى‌توان آن را از روى حشفه عقب راند.

نهان‌خايگى (Cryptorchidism)

بيمارى که در آن پائين آمدن بيضه‌ها به داخل کيسه بيضه صورت نگرفته است.

بالاتيت (‌‌Balanitis)

آماس حشفه

اورکيت (Orchitis)

آماس بيضه

واريکوسل (Varicocele)

بزرگ و متسع شدن عروق سياهرگ در اطراف بيضه مخصوصاً در سمت چپ

هيدروسل (Hydrocele)

تجمع مايع در پوسته‌اى که روى بيضه‌ها را مى‌پوشاند.

- زوناى آلت

اين ضايعه شامل وزيکول‌هاى کوچکى است که بيشتر روى حشفه و گاهى روى پرپوس واقع شده و ايجاد درد و خارش مى‌کند.

هيپوتروفى

يا بزرگ شدن پروستات و سرطان آن