شايد بتوان گفت بينايى يکى از مهم‌ترين حس‌هاى ويژه است. نه تنها به اين علت که در ارتباط با محيط خارج از بدن نقشى مهم‌تر دارد، بلکه بيشتر از اين رو که اختلال ديد سبب کاهش يادگيرى نيز مى‌شود. نابينايان رفته‌رفته مى‌آموزند که چگونه از حواس ديگر براى جبران نابينايى کمک بگيرند ولى هيچ‌گاه اين جبران کامل نيست. شخص با حس بينايى از خود محافظت مى‌کند، تعادل خود را نگه مى‌دارد، قدرت خلاقيت مى‌يابد و بالاخره از ديدن محيط اطراف لذت مى‌برد. اندام حس بينايى چشم است که به‌وسيلهٔ آن، شکل، فاصله، بعد و رنگ اشياء تشخيص داده مى‌شود.