گوش اندام شنوايى است و وظيفه آن دريافت امواج صوتى و حفظ تعادل است. قسمت اعظم اين عضو در استخوان گيجگاهى جاى دارد. ياخته‌هاى گيرندهٔ شنوايى توسط صوت تحريک مى‌شود، اين تحريکات در مسير اعصاب شنوايى حرکت مى‌کنند و به قشر مخ مى‌رسند و صوت در آنجا درک مى‌شود. حرکت شخص نيز ياخته‌هاى گيرنده تعادل را تحريک مى‌کند و امواجى ايجاد مى‌شود که به قشر مخ مى‌رسد و وضعيت فضايى شخص را مشخص مى‌نمايد و تعادل حفظ مى‌گردد.