دستگاه گوارش به مجموعهٔ اندام‌هايى اطلاق مى‌شود که مواد غذايى را براى جذب آماده مى‌کنند و پس از آن که مواد جذب‌شدنى آن جذب خون و لنف گرديد، بازماندهٔ مواد غذايى را از بدن دفع مى‌کنند. اين دستگاه شامل دو بخش است: لوله گوارش و غده‌هاى ضميمه.