خون وظايف متعددى دارد که اين وظايف را به‌شرح زير مى‌توان خلاصه نمود:


۱. حمل و نقل مواد غذايى که از مناطق جذب دستگاه هاضمه رسيده و به‌وسيلهٔ خون بين بافت‌ها توزيع مى‌شود.


۲. حمل اکسيژن و انيدريد کربنيک.


۳. حمل مواد زائد حاصله از متابوليسم سلولى به دستگاه‌هاى دفع.


۴. انتقال ترکيبات و مواد مترشحه از غدد داخلى به بافت‌هاى مربوطه.


۵. پخش حرارت به تمامى نقاط بدن، به‌طورى که گرماى بدن هميشه ثابت بماند.


۶. کمک به ايجاد ايمنى به‌منظور دفاع در برابر بيمارى‌ها.