با توجه به اعمال خون واضح است که خون را نبايد فقط به‌صورت يک مايع دانست بلکه بايد آن را بافتى سيال به‌شمار آورد که زنده و فعال است و فعاليت‌هاى حياتى کليه اندام‌هاى بدن به‌نحوى با فعاليت و سلامت اين بافت سيال بستگى دارد.


بافت خون از دو قسمت تشکيل يافته است پلاسما و عناصر ياخته‌اي. پلاسما ۵۵ درصد حجم خون و عناصر ياخته‌اى ۴۵ درصد آن را تشکيل مى‌دهد و شامل گويچه‌هاى سفيد و پلاکت‌ها مى‌باشد.


گويچه‌هاى سرخ به‌واسطه داشتن هموگلوبين، در عمل انتقال اکسيژن به بافت‌ها، گلبول‌هاى سفيد در عمل دفاعى بدن، پلاکت‌ها در انعقاد خون نقش عمده دارند.