بهداشت مؤسسه‌هاى غذاخورى يک دشوارى اساسى در بهداشت خوراکى‌ها است. براى رستوران‌ها و غذاخورى‌ها بايد حداقل استاندارد‌ها رعايت شود.

استانداردهاى اماکن غذاخورى

نگهدارى خوراکى‌ها

خوراک‌هاى پخته: بايد براى خوراک‌هاى پخته اتاق جداگانه‌اى اختصاص يابد و در مورد نگاه‌دارى خوراک‌ها به مدت طولانى مراقبت از درجهٔ گرما هم ضرورى است.


خوراک‌هاى ناپخته: بايد مواد فاسدشدنى و فاسدنشدنى جدا از هم و در يک جاى ضد موش و ضد کِرم نگهدارى شوند. بايد براى نگهدارى مواد فاسدشدنى به مراقبت از گرما هم توجه شود.

شستشو

امکانات شستشو بايد فراهم باشد، نظافت ظرف‌ها و چينى‌ها بايد در آب داغ و با رعايت گندزدائى باشد.

اثاثيه

اثاثيهٔ محل غذاخورى بايد استحکام کافى داشته و به آسانى تميز و خشک شوند.

آب مصرفى

بايد از يک منبع مستقل، به مقدار کافى و دائمى و مطمئن و سالم باشد.

آشپزخانه

بايد حداقل ۶۰ فوت مربع مساحت داشته و پنجره‌هاى آن بيست و پنج درصد مساحت کف، و کف آن در برابر آب نفوذناپذير، صاف، قابل تميز کردن به آسانى و غير لغزنده باشد، بايد درها و پنجره‌ها ضد موش و ضد مگس باشند و خود به‌خود بسته شوند. علاوه بر دودکش‌ها به مساحت دو درصد کف آشپزخانه بايد هواکش نصب شود.

اتاق‌ها

اتاق‌هاى محل خوردن خوراک نبايد از ۱۰۰ فوت مربع کوچک‌تر باشد و بايد براى پذيرائى حداقل ده نفر جاى داشته باشند، بايد ديوارها تا بلندى سه متر صاف و گوشه‌هاى اتاق گرد، و در برابر آب نفوذ ناپذير و به آسانى قابل شستشو باشند، روشنائى و تهويهٔ سالن با روشنائى طبيعى به اندازهٔ کافى و کمک گرفتن از روشنائى مصنوعى و گردش هوا به‌صورت خوب بايد باشد.

محل

نبايد نزديک به محلِ تجمعِ هيچ نوع کثافت يا آب روى سر باز، اصطبل، چالهٔ تهيهٔ کود و يا ديگر منابع ايجاد ناراحتى باشد.

کف‌ها

بايد از زمين‌هاى وصل به آن بلندتر و از مواد نفوذناپذير ساخته شده و تميز کردن آن آسان باشد.