خدمات مراقبت از ناتوان‌ها عبارتند از:


الف- درمان:

واژهٔ نوين براى درمان ناتوانى عبارت است از: پزشکى و بازتوانى بدني، و هدف آن بهبود وضعيت جسمى بيمار است. تدابير گوناگون براى درمان عبارتند از:


۱. فيزيوتراپى - براى اين کار تغيير شکل‌هاى جسمى اصلاح مى‌شوند و ماهيچه‌هائى که ضعيف شده‌اند با ورزش تمرين داده مى‌شوند (در فلج کودکان) وسايل درمان بدنى شامل پرتوهاى فروسرخ (IF)، دياترمى و برق‌درمانى هستند.


۲. کاردرمانى - به کودک، متناسب با توانائى‌ها و علاقه او کارهائى مانند موسيقي، نقاشي، بافتني، کارهاى تذهيب چوبي، سفال‌سازى و قوطى‌سازى و ... آموزش داده مى‌شود.


۳. پروتز - يعنى پيش‌بينى پاى مصنوعى و ...


۴. گفتاردرمانى - که به کودک سخن گفتن عادى آموزش داده مى‌شود.


ب- آموزش:

بايد به افراد ناتوان آموزش‌هائى داده شود که بتوانند زندگى مستقل داشته باشند اين آموزش‌ها را راهنمائى گزينش شغلي مى‌نامند. به کودک آموزش داده مى‌شود که با توانايى‌هاى باقى‌ماندهٔ خودکار کند تا سَربارِ ديگران نباشد. براى اين کار مدارس ويژه‌اى هست که نيازهاى آموزشى مربوط به کودکان دچار نقيصه‌هاى عقلى را برآورده مى‌سازند. افزون بر اين براى آموزش نابينايان و ناشنوايان آموزشگاه و براى کودکان فلج بخش‌هاى بيمارستانى مخصوص وجود دارد.