کودک معلول کودکى است که از نظر جسمي، عقلى و روانى از حال هنجار به‌دور باشد. اين‌گونه کودکان به مراقبت‌هاى ويژه، درمان و آموزش‌هاى خاص نياز دارند. معمول آن است که اين‌گونه کودکان را به سه دسته گروه‌بندى مى‌کنند:


الف- کودکان از نظر بدنى ناتوان: مانند: کوري، کري، گنگى و لب‌شکري، فلج (بيمارى‌هاى قلبي، عوارض حوادث جاده‌اي، سوختگى و جراحات.


ب- کودکان از نظر عقلى ناتوان: کودکان کم‌هوش، گيج، ابله، نقائص عقلى و تأخير رشد عقلي.


ج- کودکان از نظر روان‌شناختى ناتوان: مانند: محروميت از مادر، محروميت از محبت، کودکان ناسازگار و يتيم.