سلامت دانش‌آموز جزو مسؤوليت‌هاى پدر و مادر، آموزگاران، مديران بهداشت و جامعه است. موفقيت يا کارساز نبودن خدمات بهداشت مدارس عمدتاً بر هماهنگى کارساز بين ادارات شرکت‌کننده در برنامه بستگى دارد. براى مديريت اجرائى بهداشت مدارس هيچ الگوى يکسانى وجود ندارد. مثلاً در انگلستان خدمات بهداشت مدارس بخشى از خدمات آموزشى کشور است، در هندوستان مديريت خدمات به‌وسيلهٔ بخش‌هاى مختلف دولت انجام مى‌شود که به‌طور معمول عبارتند از بخش بهداشت و آموزش و پرورش.