هر گونه بحث دربارهٔ خدمات بهداشت مدارس بايد بر پايهٔ دشوارى‌هاى بهداشتى کودکان دبستانى در محل، فرهنگ جامع و وجود منابع لازم (پول، نيروى انسانى و لوازم) باشد. با آنکه دشوارى‌هاى بهداشتى کودکان مدارس در نقاط مختلف متفاوت است ولى بررسى‌هاى انجام شده نشان داده‌اند که تأکيد عمده در بهداشت مدارس بر موضوع‌هاى زير است: سوءتغذيه، بيمارى‌هاى عفوني، انگل‌هاى روده‌اي، بيمارى‌هاى پوست، چشم و گوش، و بالاخره پوسيدگى دندان‌ها.