بهداشت مدارس يکى از شاخه‌هاى مهم بهداشت جامعه است. بنابر نظريات جديد، خدمات بهداشت مدارس وسايل نيرومند و اقتصادى براى افزايش سلامت جامعه و از آن مهم‌تر، نسل‌هاى آينده است. خدمات بهداشت مدارس يک نوع خدمات بهداشت فردى است که در هفتاد سال گذشته از مفهوم معاينهٔ پزشکى کودکان به مفهوم گستردهٔ مراقبت‌هاى جامع بهداشت و رفاه که در سال‌هاى مدرسه پيشرفت کرده است.


اهداف برنامهٔ بهداشت مدارس عبارتند از:


- ارتقاء سلامت مثبت


- پيشگيرى از بيمارى‌ها


- تشخيص زودرس، درمان و پيگيرى اشکالات يافت‌شده


- ايجاد آگاهى بهداشتى در کودکان


- تدارک محيط زيست سالم