وظيفه اساسى در اين زمان بررسى سلامت کودک در رابطه با جامعه، ارزش‌هاى اجتماعى وسياست‌هاى اجتماعى است. پزشکى اجتماعى تخصص کودکان از اين وظيفه سرچشمه گرفته است. پزشکى اجتماعى تخصص کودکان را چنين تعريف کرده‌اند: کاربرد اصول پزشکى اجتماعى در تخصص کودکان به‌منظور به‌دست‌آوردن شناخت بيشتر از دشوارى‌هاى کودکان در راستاى پيشگيرى و درمان بيمارى و ارتقاء رشد و تکامل کافى براى کودکان از طريق ساختار سازمان‌يافتهٔ بهداشت. پزشکى اجتماعى کودکان هم مانند مامائى اجتماعى مسؤوليت گسترده‌اى دارد، که نه تنها بر عوامل اجتماعى اثرگذار بر سلامت کودکان توجه مى‌کند، بلکه بر تأثير اين عوامل بر سازمان خدمات مراقبت از سلامت کودکان و چگونگى اجراء و به‌کارگيرى آن هم توجه دارد. به‌عبار ديگر نظر پزشکى اجتماعى کودکان بر اجراء خدمات مراقبت جامع براى سلامت کودکان به‌صورت پيوسته و مستمر و در دسترس قرار دادن اين خدمات براى همهٔ جامعه است. پزشکى اجتماعى کودکان اقدامات گوناگون رفاه اجتماعى را هم دربر مى‌گيرد که شامل تدابير محلي، ملى و بين‌المللي، با هدف برآوردن همهٔ نيازهاى بهداشتى کودکان است.


پزشکى پيشگيرى و اجتماعى که همهٔ مراقبت‌هاى جامعه را دربر مى‌گيرد و در اپيدميولوژى و روش‌شناسيِ گرد‌آورى داده‌ها و به‌کارگيرى آنها در رابطه با جامعه و محيط زيست تخصص دارد، سهم مستقلى براى مامائى اجتماعى و پزشکى اجتماعى کودکان قائل است؛ به‌اين شرح:


الف- گرد‌آورى و تفسير آمارهاى جامعه و مشخص کردن گروه‌هاى در معرض خطر به‌منظور انجام مراقبت‌ ويژه.


ب- همبستگى آمارهاى زيستى (يعنى ازدواج، ميزان‌هاى ميرائى و ابتلاء شيرخواران، ميزان ميرائى حول زايمانى و کودکان) با ويژگى‌هاى اجتماعى و زيست‌شناختى مانند وزن به‌هنگام تولد، تعداد زايمان، سن، قد، اشتغال و ... در پرتو روابط سبب شناختي.


ج- بررسى الگوهاى فرهنگي، باورها و کارهاى مربوط به بچه‌زائى و بچه‌داري، شناخت آنچه در افزايش قبول و به‌کارگيرى خدمات مامائى و کودکان در جامعه مى‌تواند مفيد باشد.


د- تعيين اولويت‌ها و مشارکت در برنامه‌ريزى خدمات ‌M.C.H


هـ- ارزشيابى برنامه‌ها و خدمات M.C.H در دست‌يابى به اهداف خود از نظر کارسازى و کارآئي.


پزشکى اجتماعى و پيشگيري، مامائى اجتماعى و پزشکى اجتماعى کودکان تاکنون به‌صورت اجزائى مجزا کار مى‌کرده‌اند. ايجاد پزشکى اجتماعى کودکان، مامائى اجتماعى و وابستگى اينها به پزشکى اجتماعى و پيشگيرى به تحقيق پيشرفت تازه‌اى در پزشکى معاصر به‌شمار مى‌آيد. در بعضى دانشگاه‌ها يک کرسى پزشکى اجتماعى کودکان هم تأسيس شده است. گردهم بودن هرچه بيشتر اين رده‌هاى علمى نشانهٔ خوبى براى پيش‌بينى مراقبت‌هاى جامع بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده به‌عنوان خدمات فشردهٔ بهزيستى خانواده است.