تخصص کودکان مترادف با بهداشت کودک و شاخه‌اى از علم پزشکى است که مراقبت کودکان را از زمان لقاح تا بلوغ از نظر سلامتى و بيمارى دربر مى‌گيرد و يکى از نخستين رشته‌هاى بالينى است که با پزشکى پيشگيرى همراه بوده است. هيچ‌يک از رده‌هاى علمى ديگر به اندازهٔ اين رشته ارزش‌هاى پزشکى پيشگيرى را آموزش نمى‌دهد. در سال‌هاى اخير در زمينهٔ تخصص کودکان زمينه‌هاى ديگرى هم به‌وجود آمده است مانند؛ پيشگيرى در کودکان، تخصص کودکان به‌صورت اجتماعي، نوزادشناسي، پرينالوژى (حول زايماني) تکامل کودکان، جراحى کودکان، عصب‌شناسى کودکان و ...


پيشگيرى در کودکان بيشتر شامل جلوگيرى است تا کوشش براى درمان بيمارى و ناتوانى در کودکان اين رشته به‌طور کلى دو بخش عمده دارد؛ بخش پيش از تولد کودک و بخش پس از تولد کودک. اهداف پيشگيرى در کودکان و پزشکى پيشگيرى مانند هم است؛


و #1588;امل: پيشگيرى از بيمارى‌ها و ارتقاء رفاه جسمي، روانى و اجتماعى کودک به‌طورى که هر کودک بتواند توان ژنتيکى خود را به‌دست آورد. براى رسيدن به اين اهداف بيمارستان‌هاى مربوط به کودکان بيمار راه‌برد مراقبت بهداشتى اوليه را در پيش گرفته‌اند تا مراقبت‌هاى بهداشتى کودکان را از طريق فعاليت‌هائى مانند پايش رشد، مايع درمانى خوراکي، مراقبت از وضع تغذيه، ارتقاء تغديه با شير مادر، ايمن‌سازي، مراقبت منظم از وضع سلامت و تغذيهٔ جمعي، بهبود بخشند. مراقبت بهداشتى اوليه با توان بالقوّهٔ خود براى پوشش وسيع کودکان از طريق نظام تلفيق يافته‌ٔ ارايهٔ خدمات، روزبه‌روز بيشتر به‌عنوان بهترين راه‌حل براى رسيدن به ميليون‌ها کودک، به‌خصوص براى کودکانى که بيش از همه نيازمند خدمات پيشگيرى و درمانى هستند، مى‌باشد.