بروز

ميرائى حول زايمانى يک مشکل جدّى در همهٔ کشورها است، که اينک نزديک به نود درصد همهٔ ميرائى جنينى و شيرخوارى را در کشورهاى پيشرفته تشکيل مى‌دهد. در کشورهاى رو به رشد مرده‌زائى به‌ندرت ثبت مى‌شود و در نتيجه بيشتر مطالعات مربوط به ميرائى حول زايمانى بر اساس داده‌هاى بيمارستانى است.


در کشورهاى پيشرفته ميزان ميرائى حول زايمانى در دههٔ گذشته به‌علت بهبود تکنولوژى مامائى و پزشکى کودکان تا پانزده الى بيست در هزار تولد زنده کاهش يافته و هم‌چنان رو به کاهش است. هدف آن کشورها اينک دست‌يابى به ميزان هفت تا هشت در هزار تولد زنده است.

علل ميرائى حول زايمانى

نزديک به دو سوم همهٔ مرگ‌هاى حول زايمانى در شيرخواران کمتر از دو هزار و پانصد گرم وزن به‌هنگام تولد، روى مى‌دهد. علل اين امر يک يا چند عارضهٔ مادرى به‌هنگام باردارى يا کار است که در جنين، جفت و يا شيرخوار روى مى‌دهد.

علل اصلى

علل اصلى مرگ خفگى درون زهدانى يا به‌هنگام تولد، کمبود وزن به‌هنگام تولد، ضربه‌هاى زايماني، و عفونت‌هاى درون زهدانى يا نوزادى است. مثلاً در بررسى ۱۲۴ مورد مرگ حول زايمانى در هندوستان نتايج زير به‌دست آمده است. کمبود وزن به‌هنگام تولد ۳۲ درصد، خفگى درون زهدان ۱۹ درصد، ضربه‌هاى زايمانى ۱۸ درصد، ناهنجارى‌هاى مادرزادى ۷ درصد، کزاز نوزادان ۳ درصد و علل ديگر ۲۱ درصد.


علل گوناگون ميرائى حول زايمانى را مى‌توان به‌شرح زير طبقه‌بندى کرد:


الف- علل دوران بارداري

- بيمارى‌هاى مادر از قبيل پرفشار خوني، بيمارى‌هاى قلبى عروقي، بيمارى ديابت، سل، کم‌خوني


- بيمارى‌هاى لگن (مادر) - ميوم زهدان، تومورهاى تخمدان، آندومتريوز


- عدم تعادل غده‌هاى درون‌ريز و کمى آمادگى رحم


- ناسازگارى‌هاى خوني


- سوءتغذيه


- مسموميت بارداري


- خون‌ريزى پيش از زايمان


- نقائص مادرزادي


- زياد بودن سن مادر


ب- علل هنگام زايمان

- صدمات هنگام زايمان


- خفگي


- طولانى شدن زمان زايمان


- عوارض مربوط به مامائي


ج- علل دوران پس از زايمان

- نارس بودن


- نشانگان ناراحتى تنفس (RDS)


- عفونت‌ها (تنفسى و گوارشي)


- ناهنجارى‌هاى مادرزادي


د- علل نامعلوم

گاهى اوقات علت ميرائى حول زايمانى را از نظر بالينى نمى‌توان مشخص کرد.