مرگ‌هائى که در بيست و هشت روز اول زندگى روى مى‌دهد مرگ نوزادي ناميده مى‌شود و ميزان ميرائى نوزادان عبارت است از: نسبت مرگ‌هاى نوزادى در يک سال معين بر شمار مواليد زنده در همان سال که‌ به‌طور معمول به‌عنوان ميزان و برابر فرمول زير بيان مى‌شود:


NMR = (n / m) = 1000


n = شمار مرگ‌هاى کمتر از بيست و هشت روزه در يک سال معين
m = همهٔ مواليد زنده در همان سال


علل ميرائى نوزادان همان است که در علل ميرائى شيرخواران آمده است . ميرائى نوزادان بخش بزرگى از ميرائى شيرخواران در نتيجهٔ عوامل درون‌زاد مانند کمبود وزن به‌هنگام تولد و بيمارى‌هاى مادرزادى است. ميزان ميرائى نوزادان پسر در سراسر جهان بيش از نوزادان دختر است زيرا نوزادان پسر از نظر زيست‌شناختى شکننده‌تر از دختران هستند.

ميزان ميرائى دورهٔ پس از نوزادى (Postnatal Mortality Rate -PNMR)

مرگ‌هائى که پس از روز بيست و هشتم تولد تا کمتر از يک سالگى روى مى‌دهند مرگ پس از نوزادي ناميده مى‌شوند. و تعريف P.N.M.R چنين است: نسبت مرگ‌هاى پس از نوزادى در يک سال معين بر شمار همهٔ مواليد زنده و به‌طور معمول به‌عنوان ميزان در هزار بيان مى‌شود. محاسبه‌ٔ P.N.M.R برابر فرمول زير است:


PNMR = (r / p) = 1000


r = شمار مرگ کودکان بين بيست و هشت روزه تا يک سال در يک سال معين
p = همهٔ مواليد زنده در همان سال


در حالى‌که ميرائى نوزادان تابع عوامل درون‌زاد است، ميزان ميرائى دوران پس از نوزادى تابع عوامل برون‌زاد (مانند محيط زيست و اجتماع) مى‌باشد. بيمارى‌هاى اسهالى و عفونت‌هاى تنفسى علل عمدهٔ مرگ‌هاى پس از نوزادى هستند و سوءتغذيه يک عامل اضافى است که عوارض نامطلوب عفونت‌ها را تقويت مى‌کند. در بعضى کشورهاى رو به پيشرفت (از جمله کشورهاى جنوب‌شرقى آسيا) ميرائى دختران در دورهٔ پس از نوزادى بيش از پسران است و اين موضوع به‌عدم‌توجه به تغذيه و مراقبت‌هاى بهداشتى کودکان دختران منتسب مى‌شود.


علل ميرائى پس از نوزادى در کشورهاى رو به پيشرفت در کشورهاى پيشرفته علل عمدهٔ آن نابه‌هنجارى‌هاى مادرزادى است. در بعضى کشورها (مانند ايالات‌متحده و انگلستان) هنوز هم سينه‌پهلو به اندازهٔ نابه‌هنجارى‌هاى مادرزادى در ايجاد اين مرگ‌ها اهميت دارد.