دربارهٔ علل ميرائى شيرخواران در کشورهاى رو به رشد‌ داده‌هاى مطمئن در دست نيست. جدول (علل ميرائى شيرخواران به‌ترتيب) علل ميرائى شيرخواران را نشان مى‌دهد.


در حالى که در کشورهاى رو به پيشرفت زياد بودن ميرائى شيرخواران عمدتاً به مجموعهٔ اثرات عفونت و سوءتغذيه نسبت داده مى‌شود، در کشورهاى پيشرفته علت اصلى آنها نا‌هنجارى‌هاى مادرزادى کمبود اکسيژن (Hypoxia) يا نبودن (Anoxia) است.

جدول علل ميرائى شيرخواران به ترتيب

ميرايى نوزادان (صفر تا ۲۹ روز) ميرايى پس از نوزادى (يک تا دوازده‌ ماهگي)
نارس بودن گاستروآنتريت و ديگر بيمارى‌هاى اسهالي
ضايعات هنگام زايمان و دشوارى کار عفونت‌هاى حاد تنفسي
نابه‌هنجارى‌هاى مادرزادي بيمارى واگير مانند سياه‌سرفه، آنفلوانزا و سينه‌پهلو
بيمارى‌هاى هموليتيک نوزادان سوءتغذيه
وضعيت جفت و بند ناف نابه‌هنجارى‌هاى مادرزادي
گاستروآنتريت و ديگرى بيمارى‌هاى اسهالي عفونت‌هاى حاد تنفسي