وضعيت سلامتى مادر و کودک با اندازه‌گيرى ميرائي، ابتلاء و رشد و تکامل سنجيده مى‌شود. در بسيارى از کشورها هنوز هم ميزان‌هاى ميرايى تنها منبع اطلاعات هستند. داده‌هاى مربوط به ابتلاء پراکنده هستند و استانداردهاى آنها ضعيف است. در سال‌هاى اخير به گرد‌آورى سامان‌مند و تفسير و انتشار نتايج داده‌هاى مربوط به‌رشد و تکامل توجه شده است. نشان‌گرهاى معمول ميرائى در مراقبت‌هاى بهداشت مادر و کودک عبارتند از:

شاخص بقاء کودک

اندازه‌گيرى پايه براى تعيين بقاء شيرخواران و کودکان، ميرائى کودکان کمتر از ۵ ساله (شمار مرگ‌هاى کمتر از پنج‌سالگى بر هزار تولد زنده) است. ميزان بقاء کودک در هزار تولد زنده را به‌طور ساده و با کم کردن ميزان ميرائى کودکان کمتر از پنج سال از هزار، مى‌توان به‌دست آورد. از بخش کردن اين رقم بر عدد ده، درصد کودکانى که تا سن پنج‌ سالگى زنده‌ مانده‌اند به‌دست خواهد ‌آمد.