رسم بر آن است که وزنِ هنگامِ تولد به‌عنوان تنها وسيلهٔ سنجش پيامد باردارى در نظر گرفته مى‌شود و نشان‌گر معتبرى از سلامت و رسيدگي جنين و هم‌چنين ساده‌ترين اندازه‌گيرى است که مى‌توان با دقت معقول و در شرايط مختلف در سراسر جهان به‌کار گرفت. مطالعات نشان مى‌دهد که کودکانى که به‌هنگام تولد وزن مناسب دارند حتى در شرايط زيست‌محيطى نامساعد ميزان مرگ و مير نسبتاً کمى دارند.


وزن به‌هنگام تولد به‌عوامل متعددى بستگى دارد؛ مانند عوامل ژنتيک، وضع تغذيهٔ مادر، فاصلهٔ بين مواليد، جنس کودک، وزن جفت، سيگار کشيدن در دوران بارداري، سوابق مربوط به ناراحتى‌هاى زنانه و ... بيشتر اين عوامل در تداخل با هم هستند و به‌دشوارى مى‌توان يکى از آنها را به‌عنوان عامل اصلى معرفى کرد. در بسيارى از کشورها ميانگين وزن نوزادان خانواده‌هاى ثروتمند به مراتب بيش از وزن نوزادان خانواده‌هاى فقير است.


- مفهوم بهر بخش اقتصادى - اجتماعى وزن به‌هنگام تولد: (Socioeconomic Birth Weight Quotient ) (SBQ)


مفهوم بهر بخش اقتصادى اجتماعى وزن به‌هنگام تولد (SBQ) نخستين بار در سال ۱۹۵۷ پيشنهاد شد، و به‌شرح زير تعريف مى‌شود:


SBQ = (a / f)۱۰۰۰


a = ميانگين وزن به‌هنگام تولد در گروه داراى کمترين SE
f = ميانگين وزن به‌هنگام تولد در گروه داراى بيشترين SE


با ‌به‌کارگيرى اين فرمول انتظار مى‌رود که از اختلاف‌هاى ناشى از گوناگونى ژنتيک پرهيز شود و به‌هر بخش حاصله بازتاب اثرات آميخته‌اى از اختلاف‌هاى زيست‌محيطى در بين دو طبقه باشد؛ اين اختلاف‌هاى زيست‌محيطى عبارتند از: استانداردهاى زندگي، رژيم غذايى و ... پيشنهاد شده است که در هر جامعه بايد SBQ برابر ۱۰۰۰ باشد. SBQ يک شاخص به نسبت خام است و مانند شاخص‌هاى انسان‌سنجى پايه‌اى (وزن براى سن) مى‌تواند در تعيين وضعيت نسبى و ناخالص مفيد باشد.