بايد نوزاد پس از به‌دنيا آمدن از فرق سر تا پاشنهٔ پا در روشنائى کافى معاينه شود تا نا‌هنجارى‌هاى مادرزادى (در صورت وجود) شناخته شوند. اگر هر يک از نا‌هنجارى‌هاى ذيل وجود داشته باشند بايد فورى اقدام شود؛


- سيانوز لب‌ها و پوست؛


- هر گونه دشوارى در تنفس؛


- نداشتن سوراخ مقعد؛


- استفراغ مکرر و مستمر؛


- نشانه‌هاى تحريک مغزى مانند: تشنج، سفتى گردن، برجسته بودن و ملاج قدامى و ناپايدار بودن درجهٔ گرماى بدن.