مراقبت از نوزاد هم به تخصص مامائى و هم به تخصص بيمارى‌هاى کودکان نياز دارد. نمودار مراقبت بهينه از نوزاد در شکل زير نشان داده شده است.


نمودار مراقبت از نوزاد
نمودار مراقبت از نوزاد