مراقبت از مادر و (نوزاد) پس از تولد را مراقبت پس از زايمان گويند. اين مراقبت به‌طور کلى در دو زمينه است؛ مراقبت از مادر که مسؤوليت اصلى مامائى است، و مراقبت از نوزاد که مسؤوليت مشترک مامائى و متخصص کودکان است. اين دو زمينهٔ مشترک را Perinatology هم مى‌نامند.