آب مصارف بسيار دارد، که مى‌توان آنها را به‌طور کلى به‌شرح زير طبقه‌بندى کرد:


مصارف خانگى: در خانه آب براى آشاميدن، پخت و پز، شست و شو و استحمام است.


مصارف عمومي: آب براى نظافت، آتش‌نشاني، نگاهدارى باغ‌هاى مورد استفاده‌ٔ مردم، استخرهاى شنا و بسيارى مصارف اجتماعى به‌کار مى‌رود.


مصارف صنعتي: بدون آب پيشرفت صنعتى در کار نيست. بعضى صنايع مانند کارخانه‌هاى آهن و پولاد و کاغذ به مقدار زيادى آب نياز دارند.


مصارف کشاورزى: خوراک و مواد اوليه‌ٔ مورد نياز جهان را بدون آب نمى‌توان به‌دست آورد و از اين‌رو عامل اساسى در پيشرفت اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جامعه آب است. از طرى بهسازى آب، مى‌توان بيمارى‌هاى منتقله به وسيله‌ٔ آب را از بين برد، پيشرفت روستاها را افزايش داد، و کيفيت زندگى را بهبود بخشيد.