الف- مساحت لازم

توصيه شده براى هر شناگر ۲/۲ متر مربع مساحت استخر در نظر گرفته شود.


ب- بررسى و مراقبت

براى استفادهٔ شناگران و آگاهى از قوانين و مقررات دولتى دربارهٔ استفاده از استخرها، بايد مقررات مربوطه در جائى که در معرض ديد همگان باشد به ديوار نصب شود.


اين مقررات عبارتند از:


۱. به کسانى که دچار بيمارى‌هاى پوستى و قرمزى چشم، سرماخوردگي، ترشح گوش و بينى يا هر گونه بيمارى واگير ديگر هستند اجازهٔ شنا داده نشود.


۲. به همهٔ کسانى که به استخر مى‌روند اکيداً توصيه شود پيش از ورود به استخر مثانهٔ خود را تخليه کنند و در صورت لزوم به مستراح هم بروند.


۳. پيش از ورود به استخر لازم است تن خود را لخت کرده و زير دوش تميز کنند.


۴. تف کردن و مضمضه کردن آب، شستن و خارج کردن ترشحات بينى و ... ممنوع است.


۵. محوطهٔ استخر شنا و از جمله جاى دوش گرفتن، جاى راه رفتن و محل ورود به استخر بايد به‌خوبى گندزدائى شوند تا عوامل ميکروبي، ويروسى و قارچى از بين بروند.


۶. پالايش آب استخر - استخرهاى شنا مجهز به دستگاه‌هاى پالايه شنى تند هستند و عمل پالايش به‌صورت پيوسته انجام مى‌شود، به‌طورى که همهٔ آب استخر در مدتى کمتر از شش ساعت دوباره پالايش مى‌يابد. بخشى از آب که نزديک به پانزده درصد آن است بايد با آب تازه جانشين شود. عمل جابه‌جائى آب براى از بين بردن محلول‌هاى داراى آمونياک، مواد آلى سفيده‌اي، و نيترات‌هاى ازته است که از شناگران ايجاد مى‌شود. اين محلول‌ها مى‌توانند عمل ميکروب‌کشى کلر را کاهش دهند.


ج- کلرزنى

اين ‌کار مهم‌ترين روشى است که از همه بيشتر براى گندزدائى استخرها به‌کار گرفته مى‌شود. کارشناسان گوناگون اعلام کرده‌اند که حفظ کلر آزاد باقى مانده به مقدار يک ميلى‌گرم در ليتر آب به‌صورت پيوسته در برابر عوامل بيمارى‌زاى ميکروبى و ويروسى حفاظت کافى ايجاد مى‌کند. pH آب بين ۴/۷ تا ۸/۷ بايد باشد.


د- کيفيت ميکروب‌شناختى آب استخر

بايد هرچه نزديک‌تر به استانداردهاى گفته شده براى آب آشاميدنى باشد.