بهداشت آب در واقع رعايت اصول سلامت و پاکيزگي، زلالي، عارى بودن از کليه عوامل ميکروبي، شيميائى و جامدات و مايعات مضر آب و حفظ و نگهدارى و توليد آب سالم و پاکيزه و رفع کليه آلودگى‌ها آب مى‌باشد.