استفاده از کليه روش‌هاى فيزيکى و شيميائى جهت از بين بردن آلودگى‌هاى ميکروبى آب را گندزدائى آب گويند که جهت گندزدائى آب مى‌توان از کلر - ترکيبات هالوژن‌ها، اوزون، پرتوتابى اشعه‌هاى مختلف استفاده کرد.